سال هشتم- شمارۀ ۱۲- بهار۱۳۸۱

سال هشتم- شمارۀ ۱۲- بهار۱۳۸۱

·        شناسنامه 

·        سخن سردبیر 

·        تاثیر پیکره کوکا کولا/بهزاد سلیمانی 

·        همایش طرح برتر 

·        فراتر از فرم وعملکرد/علی کلانی 

·        طراحی اشیاءروزمره/فرهاد گشایش 

·        پروفسور ولی زاده در ایران/سید امیر محمودی تبریزی 

·        مدیریت طراحی/سید رضا لاهیجی 

·        اگر می خواهی عمیق باشی،گسترده نباش(دیدگاههای استاد شرفعالی)/رضا کمال 

·        طراحی صنعتی درهنرستانهای عالی،دانشگاه ها  ودانشکده های جهان(دانشگاه میشیگان)/مینو ضیایی 

·        مانیتورهای مراقبت ویژه/محمد رضا عمادیان فر 

·        واقعیت مجازی/فرزین شعبانی 

·        باهاوس جدید/فرشید زرین خط 

·        دستاورد از آغاز تا کنون/فرجاد خوشبین 

·        شناسنامه لاتین