اعضای هیئت اجرایی

 

   مدیر مسئول و سردبیر

    دکتر محمد رزاقی

                                                 

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

   m.razzaghi@art.ac.ir  

 

   

   معاون سردبیر

    سحر محمدی

                                                                                  کارشناس ارشد طراحی صنعتی

 si.mohammadi@gmail.com

 

 

   مدیر داخلی

نسیم نقیب‌زاده 

کارشناس ارشد طراحی صنعتی                                                                               

nasimnaghibzadeh@gmail.com         

              

 

   مشاور هنری و طراح الگوها 

کیانوش غریب‌پور

طراح گرافیک، تصویرگر و مدیر هنری                                                                

استدیو دیزاین هورامان
                         
 studio@horaman.ir

     www.horaman.ir  

 

 

   صفحه‌آرا

زیبا کشاورزپیر

کارشناس ارشد طراحی صنعتی                                                                                

keshavarz.p.z@gmail.com     

                               

 

     دبیر ترجمه

دکتر ندا امیر اعلایی

 استادیار گروه دروس عمومی، دانشگاه هنر                                                                                              

 

ویراستار فارسی

سینا خلخالی
 

کارشناسی طراحی صنعتی                                                                                   

si.khalkhali@gmail.com 

 

سرپرست بخش دانشجویی دستاورد 

 

سیده روشنک حقیقی

کارشناس طراحی صنعتی                                                                                          

industrialdesigner1992@gmail.com