سال اول- شمارۀ۱- آذر۱۳۶۹

      سال اول-شمارۀ۱(روزنامه دیواری) - آذر۱۳۶۹

·        شمارش معکوس فارغ التحصیلی نخستین گروه از دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر

·        پیشگفتار 

·        لئوناردو های ناشناخته را معرفی خواهیم کرد 

·        گرایش‌های طراحی صنعتی چه زمینه‌هایی را دربر می‌گیرد؟ 

·        کارگاه طراحی صنعتی دانشگاه هنر در آستانه بهره برداری 

·        طراحان صنعتی به فکر باشید: زلزله  همه ما را تهدید می‌کند. 

·        طراحی صنعتی چیست؟ 

·        با نظرات این کارشناس خودتان را چک کنید (شرایط دانشجوی طراحی صنعتی وگزینش در این رشته چیست؟) 

·        تجربه نخست می‌توانست بهتر از این باشد، اگر... (اولین نمایشگاه رسمی دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر) 

·        طراحی صنعتی وبرخی بایدها 

·        طراحان صنعتی در المپیاد اوزاکا 

·        گفتگویی با مهندس بهروز موسوی امین استاد طراحی وچاپ دانشگاه هنر