شمارۀ ۳۶- زمستان ۱۳۹۵ -سال ۲۶

سال ۲۶، شمارۀ ۳۶، زمستان۱۳۹۵

شماره پروانۀ انتشار ۷۰۳۸۱
شمارۀ سریال استاندارد بین المللی 0840 - ISSN 1025
 

طرح جلد شمارۀ ۶۳
کیانوش غریب‌پور

 

 
 

سرمقاله: دیزاین یقه ندارد!  
محمد رزاقی

 
 

شناسایی شاخصهای طراحی ایرانی در تعامل با نیاز جهانی (مقالۀ مروری)
 مصطفی توحیدی‌فر 

مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسم (مقالۀ مروری)
محبوبه مزارعی، محمد رزاقی

فرهنگ طراحی و طراحی گفتمانی (ترجمه)
اِتزیو مانزینی | ترجمۀ ندا امیراعلایی

 

چالشخونه: در باب سرقت علمی 
صادق کرایی، محبوبه مزارعی

Abstracts