شمارۀ ۳۵- پاییز ۱۳۹۵- سال ۲۶

 

سال ۲۶، شمارۀ ۳۵، پاییز ۱۳۹۵

شماره پروانۀ انتشار ۷۰۳۸۱
شمارۀ سریال استاندارد بین المللی 0840 - ISSN 1025
 
 
 

 

سرمقاله: دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی  
 محمد رزاقی

لیلا انسانیت، محمد رزاقی
 
آلما زنجانیان، یاسمن خداداده
 

تأثیر سینمای علمیتخیلی بر طراحی (مقالۀ پژوهشی)  
الهه شمس، تهمینه گدازگر، محمد رزاقی

استراتژیهای طراحی محصولات لاکچری (مقالۀ ترویجی)   
اعظم نعمتی

طراحانه اندیشیدن (جستار)  
مهران هاشمی

ظهور معنا (ترجمه)
 استوارت واکر | ترجمۀ فاطمه عبدالغنی
 

چالشخونهدر باب کنکور نامتجانس‌ها 
صادق کرایی، محبوبه مزارعی

Abstracts