اعضای هیئت تحریریه

دکتر بیژن آریانا

عضو هیئت علمی دانشگاه لنکستر انگلستان

 

دکتر علیرضا اژدری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر خشایار حجتی امامی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

دکتر مریم خلیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد رزاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

دکتر بهزاد سلیمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دکتر سیدرضا مرتضایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی اصل فلاح

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

مهیار صامت حقیقی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی