سال هفتم-شمارۀ ۱۰و۱۱- پاییز و زمستان۱۳۸۰

سال هفتم-شمارۀ ۱۰و۱۱- پاییز و زمستان۱۳۸۰

   

  ·        شناسنامه 

·        سخن سردبیر 

·        شاهکارهای امروز/پریسا سلیمان زاده-حسین صالحی 

·        طراحی امروز/عزیز گسیلی-سیما قاسم خانی 

·        گپی کوتاه/نازیلا الفتی 

·        ارگونومی/نسیم رز 

·        کلاغها هم... /رضا کمال 

·        فرایند جدید طراحی صنعتی/مهران هاشمی 

·        بچه های ناپل/سید امیر محمودی تبریزی 

·        هویت/رضا ظروفیان 

·        اسمارت/فرهاد گشایش-رضا لاهیجی 

·        طراحی صنعتی در هنرستانهای عالی،دانشگاه ها ودانشکده های جهانی(آکادمی کالج هنر)/مینو ضیایی 

·        تپستری/سارا صادقی-فرشید زرین خط 

·        طراحی غذا/سید رضا لاهیجی 

·        رایانه دوستان/فرامرز محمدی نژاد 

·        پیشکسوتان تاریخ طراحی صنعتی(4)/سیدرضا مرتضایی 

·        IKEA / نسیم رز 

             ·        شناسنامه لاتین