نشریۀ دستاورد

فــصلنامۀ دســتاورد، نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحی‌صنعتی در ایران است که با هدف ایجاد بستری برای تعامل گروه‌های متنوع دیزاین و خدمات در کشور از جمله فعالان حوزه‌های آموزش، طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فراگیری خدمات، مطلب منتشر می‌کند. مقاله‌های پژوهشی، مروری، ترویجی، جُستار و نقد از طریق دو داور متخصص و به‌طور ناشناس Peer-Review & Double Blind  مورد داوری قرار می‌گیرند. دستاورد در تلاش است که علاوه‌بر فعالیت داخلی در کشور، خاستگاهی برای تعاملات بین‌المللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.

 

Dastavard is Irans first specialized journal of Industrial Design, devoted to establishing a platform for the interactions of all parties involved with different aspects of product or service design in one way or another; including industrial designing, engineering, manufacturing, distribution, and the trade as a whole. Dastavard is a peer-reviewed, open-access journal aimed at publishing research, review and promotional papers, essays or even design critique on varied aspects of industrial design. Moreover, the journal seeks to provide a national & international forum for the exchange of research findings and creative thoughts research designers across the country as well as overseas designers and communities.