هیٔت تحریریه

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۲
ولین جلسۀ هیئت تحریریۀ نشریۀ دستاورد، 20 تیر 1395 اولین جلسۀ هیئت تحریریۀ نشریۀ دستاورد با حضور اعضای محترم هیئت تحریریه و اجرایی  در تاریخ 20 تیر 1395 در دانشکدۀ هنرهای کاربردی برگزار شد.
اولین جلسۀ نمایندگان دانشجویان نشریۀ دستاورد اولین جلسۀ نمایندگان دانشجویان نشریۀ دستاورد در دفتر نشریات دانشکدۀ هنرهای کاربردی در تاریخ 24 شهریور  1395 برگزار شد.